ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
477 สหกรณ์การเกษตรสว่างวีระวงศ์ จำกัด ผู้ส่ง นางพรวิภา ปาทานนท์ ผู้สอบบัญชี นางสาวพิมลพรรณ แม่นธนู
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:
262 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราสว่างวีระวงศ์ ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวพิมลพรรณ แม่นธนู
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null