ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
481 สหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด ผู้ส่ง ทินกร ผู้สอบบัญชี นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ
2022-06-09 23:23:28
รอ
หมายเหตุ:
296 กลุ่มเกษตรกรทำนาบุ่งหวาย ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:
284 กลุ่มเกษตรกรทำนานาดี ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:
276 กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่ ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:
272 กลุ่มเกษตรกรทำนาคูเมือง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ: