ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
305 กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนแพง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางปิยานุช พิจารณ์
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
295 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านไทย ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางปิยานุช พิจารณ์
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null