ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
480 สหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด ผู้ส่ง นางพรวิภา ปาทานนท์ ผู้สอบบัญชี นายศุภกิตติ์ ปกป้อง
0000-00-00 00:00:00
ผ่าน
หมายเหตุ:1
306 กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงสามสิบ ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นายศุภกิตติ์ ปกป้อง
0000-00-00 00:00:00
ผ่าน
หมายเหตุ:2
299 กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่ใหญ่ ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นายศุภกิตติ์ ปกป้อง
0000-00-00 00:00:00
ผ่าน
หมายเหตุ:3
298 กลุ่มเกษตรกรทำนาพลังสามัคคีเตย ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นายศุภกิตติ์ ปกป้อง
0000-00-00 00:00:00
แก้ไข
หมายเหตุ:
292 กลุ่มเกษตรกรทำนานาเลิง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นายศุภกิตติ์ ปกป้อง
0000-00-00 00:00:00
แก้ไข
หมายเหตุ: