ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
288 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกลาง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:1
287 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกาหลง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:2
277 กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนจิก ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:3