ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
482 สหกรณ์การเกษตรนาตาล จำกัด ผู้ส่ง น้ำใส ผู้สอบบัญชี นางสาวจันทร์เพ็ญ ต้นทอง
2022-06-13 22:11:24
รอ
หมายเหตุ:
300 กลุ่มเกษตรกรทำนาพังเคน ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวจันทร์เพ็ญ ต้นทอง
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
289 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกุง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวจันทร์เพ็ญ ต้นทอง
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
285 กลุ่มเกษตรกรทำนานาตาล ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวจันทร์เพ็ญ ต้นทอง
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
266 กลุ่มเกษตรกรทำนาขามเปี้ย ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวจันทร์เพ็ญ ต้นทอง
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null