ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
301 กลุ่มเกษตรกรทำนาแพงใหญ่ ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวศศิธร วิศิษฏ์ศิลป์
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
265 กลุ่มเกษตรกรทำนากุดข้าวปุ้น ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางสาวศศิธร วิศิษฏ์ศิลป์
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null