ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
483 สหกรณ์กองทุนสวนยางสิรินธร จำกัด ผู้ส่ง กันตพงศ์ สมใจเพ็ง ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
2022-06-16 00:35:22
ผ่าน
หมายเหตุ:1
479 สหกรณ์กองทุนสวนยางสิรินธร จำกัด ผู้ส่ง นางพรวิภา ปาทานนท์ ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
ผ่าน
หมายเหตุ:2
478 กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม ผู้ส่ง นางพรวิภา ปาทานนท์ ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
ผ่าน
หมายเหตุ:3
297 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านตูม ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
แก้ไข
หมายเหตุ:เอกสารไม่ถูกต้อง ทดสอบระบบ
294 กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
ผ่าน
หมายเหตุ:ถูกต้อง
290 กลุ่มเกษตรกรทำนานาส่วง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
ผ่าน
หมายเหตุ:
282 กลุ่มเกษตรกรทำนานากระแซง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:
281 กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลกลาง ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:
275 กลุ่มเกษตรกรทำนาช่องเม็ก ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:
269 กลุ่มเกษตรกรทำนาคำเขื่อนแก้ว ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางศรีวิภา เพชรสงคราม
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ: