ลงทะเบียน
เลขทะเบียน ปีบัญชี ชื่อสหกรณ์ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้สอบบัญชี
วันที่ลงทะเบียน
สถานะ/ลำดับเข้าตรวจ
293 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกอก ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางนภัสวรรณ รอดภัย
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
286 กลุ่มเกษตรกรทำนานาคำใหญ่ ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางนภัสวรรณ รอดภัย
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
273 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสะอาด ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางนภัสวรรณ รอดภัย
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
271 กลุ่มเกษตรกรทำนาคำไฮใหญ่ ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางนภัสวรรณ รอดภัย
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null
270 กลุ่มเกษตรกรทำนากุดประทาย ผู้ส่ง อนุรักษ์ อินทสิน ผู้สอบบัญชี นางนภัสวรรณ รอดภัย
0000-00-00 00:00:00
รอ
หมายเหตุ:null